• Categorieën

0318 - 842 466 Klantenservice

Offerte aanvragen

 • Offerte binnen 1 werkdag
 • Persoonlijk contact
 • Thema aankleding
 • Spelbegeleiding
 • Plaatsing in binnen en buitenland!

Algemene voorwaarden

page1image41357440

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN URBAN EVENTS

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Urban Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van Irhovenlaan 14, 6711MN te Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71135707.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Urban Events een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Urban Events en de wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de wederpartij en Urban Events tot stand gekomen overeenkomst, waarmee UrbanEvents zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot: – hetverlenenvandiensten;en/of,
  – deverhuurvanzakenzoalsbedoeldinartikel8.1.
 5. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens Urban Events in opdracht van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kan zijn: begeleiding en/of technische support ten aanzien van game-opstellingen, zoals racesimulators en/of andere zaken, op een evenement, inclusief het transport, de installatie en de op- en afbouw van die zaken.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Urban Events en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door UrbanEvents worden betrokken.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middelsde door Urban Events opgemaakte en door de wederpartij aanvaarde offerte. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere offerte van Urban Events is vrijblijvend, ook indien daarin een geldigheidsduur is vermeld. Een offerte van Urban Events kan tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door Urban Events worden herroepen.
 2. Aan een offerte van Urban Events die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Urban Events die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van Urban Events heeft aanvaard, met dien verstande dat Urban Events als voorwaarde voor totstandkoming van de overeenkomst kan vorderen dat de offerte door de wederpartij ondertekend aan Urban Events retourneert.
 4. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte van Urban Events, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Urban Events anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DUUR EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door afronding van de opdracht, dan wel, in geval van losse verhuur als bedoeld in artikel 8, door verstrijken van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Urban Events kan de looptijd van de overeenkomst worden verlengd, welke dan wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

 1. De bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking zijn bestemd om ook na het eindigen van de overeenkomst te gelden, blijven ook na het eindigen van de overeenkomst van kracht.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht. Bij annulering:
  • – Vanaf het moment van totstandkoming van de opdracht tot de 30e dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 20% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
  • –  tussen de 30e dag (inclusief) en 14e dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van dedienstverlening, zal 40% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
  • –  tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van dedienstverlening, zal 60% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
  • –  tussen de 7e dag (inclusief) en 48 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening,zal 80% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
  • –  later dan 48 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van de aanvang van de dienstverlening, zal de volledigeovereengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht.
 3. Indien de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, wordt de totaalprijs voor toepassing van het vorige lidberekend aan de hand van de verwachte totaalprijs. Deze wordt naar redelijkheid door Urban Events vastgesteld.

ARTIKEL 5. | RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Urban Events gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking van de wederpartij te stellen die afwijken van de uitdrukkelijk overeengekomen goederen, mits deze gelijkwaardig zijn en tenminste dezelfde functionaliteit hebben.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat zij Urban Events, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, waaronder, indien relevant, mede begrepen informatie omtrent bijzondere beperkingen met betrekking tot de locatie van uitvoering, de beschikbare stroom-, laad- en losvoorzieningen op of bij die locatie en de beschikbaarheid van die locatie voor op- en afbouwwerkzaamheden. De wederpartij staat in voor de tijdige aanlevering en juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie, bij gebreke waarvan zulks niet als tekortkoming van Urban Events kan worden beschouwd en Urban Events niet aansprakelijk is voor de eventueel daardoor ontstane schade.
 3. De wederpartij dient Urban Events voorts steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. De wederpartij dient Urban Events ter zake onverwijld in te lichten, indien beslag wordt gelegd op goederen van de wederpartij dan wel op goederen die door Urban Events bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling) wederpartijs eigendomsrechten dreigen te worden beperkt of geschaad.
 5. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij, dan wel overige door de wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Urban Events staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 6. De wederpartij staat ervoor in dat Urban Events de overeenkomst tijdig kan uitvoeren, de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle door Urban Events mee te brengen zaken en de toegangswegen en plaats van opstelling van de zaken vlak is. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de aangewezen ruimte voor plaatsing van de hier bedoelde zaken is leeggeruimd, veilig en voor het overige daarvoor geschikt is.
 7. De wederpartij staat ervoor in dat de door Urban Events beschikbaar gestelde zaken na plaatsing te allen tijde droog en beschut staan. In geval van plaatsing buiten, dienen de zaken ten minste door een tent of overkapping beschermd te worden, tegen zowel wind als regen. Plaatsing buiten is overigens uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke instemming van Urban Events.
 8. Het ontbreken van de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen, komt voor risico van de wederpartij en laat haar verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs en kosten onverlet.
 9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Urban Events, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de wederpartij ingetreden bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat ervoor in dat de zaken die door Urban Events worden meegebracht en op locatie van de wederpartij worden geplaatst, krachtens een schadeverzekering voldoende zijn verzekerd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan haar eigen zaken, alsmede aan de door of namens Urban Events meegebrachte zaken, door haar, haar ondergeschikten, de bezoekers van het betreffende evenement dan wel overige derden berokkende schade, een en ander voor zover de wederpartij niet bewijst dat de schade uitsluitend aan Urban Events of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kan worden toegerekend.
 10. Urban Events en/of de door hem tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van uitvoering van de overeenkomst.
 11. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Urban Events, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of eventueel gemaakte extra kosten, door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de wederpartij verschuldigde of nog verschuldigd wordende, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs en/of vaste kosten, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van wijziging van vaste prijzen en/of kosten, zal Urban Events daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Urban Events zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Urban Events de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Urban Events zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en/of levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Urban Events gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Urban Events een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Urban Events kan worden gevergd.
 6. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Urban Events schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs en meerkosten die daarvan het gevolg zijn.

ARTIKEL 7. | DERDEN EN TERMIJNEN

 1. Urban Events is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Behoudens indien en voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt Urban Events geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door een doen of nalaten van derden die door Urban Events bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Urban Events bij de overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij in plaats van Urban Events partij bij de overeenkomst.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 4. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door Urban Events vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Urban Events treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de wederpartij Urban Events schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Urban Events zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde redelijke termijn bedraagt tenminste vier weken, tenzij nakoming binnen die termijn redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERHUUR VAN ZAKEN

1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten die voorzien in de verhuur van zaken (hierna “gehuurde”) waarbij het gehuurde zich gedurende de looptijd van de overeenkomst in de macht van de wederpartij of een andere door haar aangewezen derde bevindt en niet Urban Events of een door hem aangewezen derde voortdurend het beheer over het gehuurde uitoefent (“losse verhuur”).

 1. Levering van het gehuurde geschiedt door aflevering daarvan door of namens Urban Events op de daartoe overeengekomen locatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt teruglevering op overeenkomstige wijze.
 2. In geval uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat het gehuurde door of namens de wederpartij op locatie van Urban Events of een andere door Urban Events aangewezen locatie wordt afgehaald en/of teruggeleverd, is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk voor de eventuele schade die tijdens het transport, de op-/afbouw en/of installatie aan het gehuurde wordt veroorzaakt.
 3. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan haar is geleverd.
 4. Indien het gehuurde door enige oorzaak zonder annulering niet op het overeengekomen tijdstip door de wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de wederpartij niettemin de prijs over de gehele huurperiode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de wederpartij niet onverwijld na daartoe gesommeerd te zijn, het gehuurde in ontvangst neemt, is Urban Events gerechtigd vrijelijk over het gehuurde te beschikken,terwijl de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft.
 5. Wanneer het gehuurde eerder dan overeengekomen wordt geretourneerd, blijft de wederpartij de gehele overeengekomen prijsverschuldigd.
 6. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde haar ter beschikkingstaat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij bekend te zijn met de werking van het gehuurde en erkent de wederpartij dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor zij het gehuurde huurt. Ten aanzien van VR-brillen geldt dat deze (onherstelbaar) beschadigd kunnen raken als gevolg van inwerkend zonlicht. De wederpartij dient gehuurde VR-brillen dan ook buiten direct zonlicht te (doen) gebruiken en bewaren. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, komt schade aan VR-brillen ontstaan als gevolg van de inwerking van zonlicht voor rekening van de wederpartij, e.e.a. conform het bepaalde in lid 18 en verder van dit artikel.
 7. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te (laten) gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige plaatsing van het gehuurde. De wederpartij is te allen tijde verplicht Urban Events dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het gehuurde te laten inspecteren.

10.Indien door Urban Events aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.

11.Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.

 1. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot Urban Events in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of gebrek in of aan het gehuurde voordoet, dient wederpartij dit direct te melden aan Urban Events. Het is de wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Tenzij de wederpartij ten aanzien van de overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor onderhoud of reparatie voortvloeit uit aan de wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal Urban Events het gehuurde kosteloos voor de wederpartij onderhouden en herstellen, dan wel, in het geval spoedige reparatie niet mogelijk is, vervangende goederen leveren. Urban Events is niet gehouden tot onderhoud of reparatie buiten zijn eigen vestiging; voor onderhoud of reparatie op een andere plaats dan de vestiging van Urban Events kunnen de daarmee gemoeide extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Urban Events zal dit in een voorkomend geval vooraf aan de wederpartij mededelen.
 3. De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde aan de wederpartij beschikbaar is gesteld. De wederpartij dient het gehuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren, als het gehuurde niet reeds wordt gedekt door een verzekering van de wederpartij.
 4. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de wederpartij verplicht hiervan terstond melding te doen aan de Urban Events. Tevens zal de wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de Urban Events doen toekomen. Indien de wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Urban Events die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Urban Events, vrijwaart de wederpartij Urban Events van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 2. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van Urban Events om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.

Teruglevering en schade

 1. De wederpartij is verplicht om het gehuurde in oorspronkelijke en gereinigde staat waarin het door haar is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de overeenkomst, terug te leveren op de wijze zoals bedoeld in lid 2. De wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke blijft met het terugleveren van het gehuurde, onverminderd het recht van Urban Events om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade.
 2. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Urban Events, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij, ook voor zover het verlies of de beschadiging is veroorzaakt door bezoekers van het evenement waar het gehuurde wordt gebruikt en ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Urban Events, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Urban Events wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de wederpartij is gesteld, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Urban Events gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Urban Events om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
 3. Indien bij teruggave van het gehuurde deze niet direct door Urban Events gecontroleerd wordt op schade, zal Urban Events dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Urban Events dienen door de wederpartij onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Urban Events mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Urban Events schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Urban Events te worden ingediend.
 3. Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gronden die tot de klacht aanleiding geven, te bevatten, zodat Urban Events in staat is adequaat te reageren.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Urban Events uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomstbestaan.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Urban Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten toedoen van Urban Events ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Daaronder worden in ieder geval begrepen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, extreme weersomstandigheden en alle overige situaties welke op grond van de wet overmacht met zich meebrengen.
 2. Urban Events behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Urban Events bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Urban Events is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te

page5image41344704

ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Urban Events ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Urban Events in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 1. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Urban Events gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De wederpartij is in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 2. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Urban Events op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die Urban Events ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Urban Events de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is Urban Events, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te halen.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van Urban Events vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder een eventuele waarborgsom mede begrepen. Alle door Urban Events vermelde prijzen zijn exclusief btw, met dien verstande dat indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Urban Events gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Indien en voor zover de door de wederpartij verschuldigde prijs een dagprijs betreft, wordt voor de vaststelling van de bedoelde prijs een gedeelte van een dag als een gehele dag aangemerkt.
 4. Urban Events behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling, maakt de wederpartij niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Urban Events totdat deze vooruitbetaling volledig door Urban Events is ontvangen.
 5. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Urban Events aangewezen wijze, binnen de door hem op de factuur vermelde of anderszins aangegeven termijn. Eventuele betaalkosten komen aanvullend voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 9. De eventueel door de wederpartij betaalde waarborgsom zal door Urban Events mogen worden verrekend met de vorderingen van Urban Events op de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. In het kader van zijn dienstverlening verbindt Urban Events zich jegens de wederpartij uitsluitend tot een inspanningsverbintenis zonder in te kunnen staan voor enig door de wederpartij beoogd resultaat.
 2. Urban Events is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de door Urban Events beschikbaar gestelde zaken of die in verband met het gebruik of de aanwezigheid daarvan wordt toegebracht aan personen en/of zaken.
 3. Indien en voor zolang zaken van Urban Events tijdens de uitvoering van de overeenkomst door hem of door hem aangewezen derden worden beheerd, is het gebruik van die zaken voor risico van Urban Events. In geval van schade aan die zaken ten gevolge van vandalisme, diefstal of andere redelijkerwijs niet voor risico van Urban Events komende omstandigheden, is de wederpartij jegens Urban Events evenwel aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Alle schade aan apparatuur, vervoermiddelen, andere zaken, crew en toebehoren van Urban Events, door welke oorzaak dan ook, zowel in eigendom van Urban Events als ingehuurd, veroorzaakt door de wederpartij, door derden anders dan door Urban Events aangewezen, door

andere redelijkerwijs niet voor risico van Urban Events komende omstandigheden, waaronder overmacht tevens begrepen, en/of door het bij het betreffende evenement aanwezige publiek, wordt door de wederpartij volledig vergoed. Indien en voor zover de zaken van Urban Events niet door Urban Events of door hem bij de overeenkomst betrokken derden worden beheerd, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico voor voldoende beveiliging van die zaken zorg te dragen, bijvoorbeeld gedurende de nachtelijke uren.

 1. Eventuele kosten voor vervangend materiaal en het bijbehorende transport, alsmede voor extra arbeid, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 8.13, voor de wederpartij. Urban Events is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de wederpartij, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de wederpartij lijdt doordat beschikbaar gestelde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, tenzij dit geschiedt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Urban Events.
 2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Urban Events voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 3. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemmingen en vergunningen voor het gebruik van de door Urban Events beschikbaar gestelde zaken op de betreffende locatie. In geval deze toestemmingen of vergunningen ontbreken, kan dit niet als tekortkoming van Urban Events worden aangemerkt en maakt de wederpartij ter zake nimmer aanspraak op enige compensatie.
 4. Het gebruik van door Urban Events beschikbaar gestelde zaken geschiedt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op eigen risico van de wederpartij, ook indien deze zaken in het kader van de overeenkomst door Urban Events worden beheerd. Schade, bijvoorbeeld aan vloeren, almede eventuele schoonmaakkosten komen nimmer voor rekening van Urban Events.
 5. Urban Events draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Voor aan Urban Events toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door verzekeringen van de wederpartij, is Urban Events nimmer aansprakelijk.

10.Urban Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • –  deredelijkekostentervaststellingvandeoorzaakendeomvangvandeschade,voorzoverdevaststellingbetrekkingheeftop schade in de zin van deze voorwaarden;
 • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Urban Events aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, voor zoveel deze aan Urban Events toegerekend kunnen worden; en,
 • –  deredelijkekosten,gemaakttervoorkomingofbeperkingvanschade,voorzoverdewederpartijaantoontdatdezekostenhebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
  11.De aansprakelijkheid van Urban Events is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot datgedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Urban Events betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Urban Events nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Urban Events daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Urban Events dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 1. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient bij de rechter aanhangig te zijn gemaakt binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en voor de eisende partij bekend is geworden, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
 2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Urban Events, zal de wederpartij Urban Events vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Urban Events.
 3. Alle schade die Urban Events lijdt als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, komt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Urban Events is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene

voorwaarden en met name het bepaalde in lid 11, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor

de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Urban Events in de nakoming van de overeenkomst.

directe schade die

Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot

kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de

overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

 1. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Urban Events aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 3. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.