0318 842466
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN URBAN EVENTS (per 1-1-2015)

URBAN EVENTS is ingeschreven in het handelsregister onder kvk nummer 50867008.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten, welke schriftelijk zijn overeengekomen tussen URBAN EVENTS als verhuurder en de wederpartij hierna te noemen: huurder, betreffende de huur van goederen alsmede meegeleverde accessoires. Voor afwijkingen in de overeenkomst is een schriftelijke bevestiging nodig.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding blijft 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van URBAN EVENTS.
1.3 De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen.
1.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Alle gegevens om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen worden door de huurder aan URBAN EVENTS verstrekt. Indien dit niet naar behoren plaatsvindt heeft URBAN EVENTS het recht de opdracht niet uit te voeren. Geleden schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder.
2.2 Benodigde vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering worden verzorgd door de huurder. Bij in gebreke blijven zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de huurder.
2.3 De huurder draagt zorg voor voldoende mogelijkheden voor aan– en afvoer van het gehuurde, eventueel benodigde opslagruimte en aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, water enz.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Huurder is verantwoordelijk en draagt het volle risico tijdens de periode van de uitvoering van de overeenkomst en zal zonodig de goederen verzekeren tegen schade, diefstal, brand enz.
3.2 Schade aan het verhuurde, of het missen van onderdelen of bijgeleverde accessoires, is voor rekening van de huurder. Gebruikersschade is uitgezonderd en komt voor rekening van URBAN EVENTS. Tenzij kan worden aangetoond dat deze gebruikersschade is ontstaan door niet op een normale wijze gebruik te maken van het gehuurde.
3.3 Indien het transport van het verhuurde door de huurder wordt verzorgd, is de huurder aansprakelijk vanaf het moment dat het verhuurde aan de huurder is afgegeven.
3.4 URBAN EVENTS is enkel aansprakelijk voor geleden schade door een gebrek aan het verhuurde of grove schuld van door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee URBAN EVENTS een overeenkomst van arbeid heeft gesloten of personen die URBAN EVENTS op andere wijze betaald voor het verlenen van de dienst.
3.5 URBAN EVENTS kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, zowel van de huurder als van derden. De huurder vrijwaart URBAN EVENTS van eventuele vorderingen van derden.
3.6 URBAN EVENTS is tijdens het uitvoeren van de opdracht niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers.
3.7 Wanneer URBAN EVENTS spelbegeleiding of technische ondersteuning verzorgd dan is het gehuurde door URBAN EVENTS verzekerd voor diefstal. Dit geld alleen voor de uren/tijdstippen waarop een medewerker van URBAN EVENTS of een door URBAN EVENTS aangewezen persoon aanwezig is bij het gehuurde.

4. Verhuur

4.1 Het verhuurde blijft eigendom van URBAN EVENTS en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf, niet worden onderverhuurd of beschikbaar gesteld aan derden.
4.2 De huurder is verplicht het verhuurde alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.
4.3 Het verhuurde wordt in dezelfde staat teruggegeven als waarin het is ontvangen.
4.4 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om blijvende veranderingen aan te brengen aan het verhuurde alsmede stickers te plakken. De kosten van eventuele schade wordt in rekening gebracht aan de huurder.
4.5 Het gehuurde dient na afloop van de overeengekomen huurperiode op dezelfde dag teruggebracht te worden tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. Het tijdstip van retour brengen wordt met de huurder afgesproken. Bij langer gebruik worden de huurkosten voor deze periode in rekening gebracht. Indien is overeengekomen dat URBAN EVENTS het gehuurde komt ophalen bij huurder dan dient het gehuurde op de afgesproken locatie en tijdstip gereed voor transport klaar te staan.
4.6 De huurder controleert zelf of alle materialen bij afhalen of in ontvangst nemen aanwezig zijn en tekent voor het in ontvangst nemen van de materialen.
4.7 Wanneer het gehuurde tijdens de huurperiode kapot gaat dan dient huurder URBAN EVENTS hier onmiddellijk telefonisch van op de hoogte te stellen. URBAN EVENTS dient 1 volledige werkdag de gelegenheid te krijgen om het gehuurde te vervangen danwel te repareren zonder dat een vergoeding of compensatie kan worden geëist.

5. Annulering

5.1 Annulering moet door de huurder schriftelijk aan URBAN EVENTS worden doorgegeven.
5.2 Bij annulering door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering tot 3 maanden voor de datum van verhuur is de huurder 10% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering tot 1 maand voor de datum van verhuur is de huurder 20% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor de datum van verhuur is de huurder 40% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de datum van verhuur is de huurder 60% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor de datum van verhuur is de huurder 80% van de totale huursom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 dag (24 uur) voor de datum van verhuur is de huurder 100% van de totale huursom verschuldigd.

Onder de totale huursom vallen alle overeengekomen kosten zoals, huurkosten, transport, spelbegeleidingskosten, op– en afbouw, projectkosten enz.

5.3 Bij inhuur door URBAN EVENTS bij derden voor uw project of activiteit gelden tevens de door deze leverancier gestelde annuleringsvoorwaarden. Deze worden op verzoek van de huurder door URBAN EVENTS verstrekt bij de gemaakte overeenkomst.
5.4 Bij overmacht wordt de overeenkomst door URBAN EVENTS opgeschort, zonder dat URBAN EVENTS hier een schadevergoeding voor hoeft te betalen. Onder overmacht valt alles wat daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.
5.5 Als er door weersomstandigheden geen doorgang van het overeengekomen kan plaatsvinden heeft de huurder geen recht op schadevergoeding van URBAN EVENTS.
De betalingsplicht van de huurder blijft bestaan ongeacht de weersomstandigheden tijdens de huurperiode.

6. Betaling

6.1 Het factuurbedrag wordt verhoogd met een borg van minimaal €.100,00 indien het verhuurde wordt afgehaald.
6.2 Bij offertebedragen boven €1500,00 is een aanbetaling vereist van 50% van het totaalbedrag. De factuur voor de aanbetaling dient uiterlijk 1 week voor de huurdatum te zijn voldaan en binnen de betalingstermijn van 14 dagen zoals op de aanbetalingsfactuur vermeld.
Het totale factuurbedrag, of de restantbetaling, wordt door de huurder binnen 14 dagen na levering en facturering betaald.
Als is overeengekomen dat er contant bij levering betaald wordt zal URBAN EVENTS bij betaling een factuur overhandigen.
6.3 Indien huurder het aan URBAN EVENTS verschuldigde bedrag niet binnen deze gestelde termijn betaald is hierover de wettelijke rente verschuldigd, geldend vanaf het moment waarop de huurder in verzuim raakt. Alle kosten gemaakt door het niet betalen van de factuur, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau enz. zijn voor rekening van de huurder.

7. Medewerkers

7.1 Werkzaamheden uitgevoerd door werknemers van URBAN EVENTS vallen onder de verantwoordelijkheid van URBAN EVENTS, alle door anderen uitgevoerde werkzaamheden is voor de aansprakelijkheid van de huurder.
7.2 Huurder wordt geacht medewerkers van URBAN EVENTS één gratis consumptie per 2 uur aan te bieden. Wanneer gewerkt moet worden bij temperaturen boven de 25 graden celcius dan dient er voor de medewerkers van URBAN EVENTS gelegenheid te zijn om 1 keer per uur te drinken. Bij werkzaamheden langer dan 5 uur wordt er door de huurder een eenvoudige maaltijd verstrekt.

8. Informatie

8.1 Alle door de huurder verstrekte gegevens, zoals overeenkomsten, rapporten enz. worden uitsluitend door URBAN EVENTS gebruikt, deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt zonder goedkeuring van de huurder.

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.